Oferta

PORADNICTWO RODZINNE, MAŁŻEŃSKIE I INDYWIDUALNE

 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów małżeńskich oraz między partnerami
 • Łagodzenie napięć i konfliktów między rodzicami i dziećmi
 • Radzenie sobie z trudnymi lub stresowymi sytuacjami w życiu
 • Radzenie sobie w nowym otoczeniu, adaptacja do życia w innym kraju

Cele:
Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych w związkach – nakierowana na poprawę komunikowania się partnerów, odkrywanie przyczyn konfliktów leżących u podłoża nieporozumień, polepszanie relacji rodzice dzieci, wzmacnianie więzi łączących członków rodziny, budowanie atmosfery zaufania, szczerości i wzajemnego szacunku. Pomoc psychologiczna dla osób przeżywających trudne sytuacje życiowe, nie radzących sobie ze stresem lub mających problemy emocjonalne – nastawiona na zrozumienie własnej sytuacji, odkrycie możliwości zmiany tej sytuacji na lepszą, wzmocnienie własnych zasobów potrzebnych do radzenia siebie z trudnościami, uczenie się innego spojrzenia na siebie oraz nowych sposobów działania.

Forma:
Sesje rozmów z psychologiem (od jednej do trzech, w zależności od problemu).

Efekty:
Harmonijne i szczęśliwe funkcjonowanie rodziny (lub związku partnerskiego), zaspokojenie potrzeb jej członków, umiejętne radzenie sobie z nowymi lub trudnymi sytuacjami w codziennym życiu, zadowolenie z życia.

 

COACHING RODZICIELSKI, MENADŻERSKI I ROZWOJOWY

 • Life coaching (w cyklu życia) – wspieranie rozwoju osobistego, doskonalenie własnych kompetencji
 • Coaching rodzicielski – doskonalenie stylu pełnienia ról rodzicielskich
 • Coaching menedżerski – doskonalenie i rozwój kompetencji osobistych, społecznych i menadżerskich potrzebnych w karierze zawodowej

Cele:
Wspieranie zainteresowanej osoby w samodzielnym dokonywaniu zmiany rozwojowej w jakimś obszarze życia (rodzinnym, zawodowym lub osobistym) w oparciu o własne potrzeby, dążenia i zasoby.

Forma:
Sesje coachingowe (od jednej do kilku w zależności od potrzeby).

Efekty:
Polepszenie funkcjonowania w rodzinie, pracy lub większe zadowolenie z siebie i poziomu wykonywanych zadań.

DORADZTWO ORGANIZACYJNE DLA FIRM

 • Doradztwo w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie – dobór i selekcja personelu, oceny pracowników, rozwój kompetencji, systemy motywowania, współpraca w zespole
 • Diagnoza kompetencji menedżerskich, w tym także przeprowadzenie Assessment Center
 • Doradztwo i szkolenia w zakresie negocjacji i mediacji w sytuacjach konfliktowych
 • Treningi, warsztaty, seminaria doskonalące kompetencje „miękkie” – komunikowanie się, współpraca i budowanie zespołów, rozwiązywanie konfliktów, obsługa klienta
 • Doradztwo dla kadry kierowniczej i właścicieli firm – rozwiązywanie problemów współpracy w zespole, integracja zespołów internacjonalnych, doskonalenie efektywności zarządzania

Cele:
Wspieranie efektywnego zarządzania firmą, a szczególnie personelem w niej zatrudnionym, poprzez doskonalenie kompetencji kierowniczych kadry, rozwijanie umiejętności profesjonalnych pracowników, właściwy dobór pracownika do stanowiska oraz rozwiązywanie problemów współpracy i konfliktów międzyludzkich.

Forma:
Warsztaty i treningi dla kadry kierowniczej i pracowników; diagnoza kompetencji kierowniczych (m.in. metodą Assessment Center), konsultowanie problemów zarządzania ludźmi.

Efekty:
Profesjonalne zarządzanie personelem; efektywnie pracujący i zarazem zadowoleni pracownicy.

en_GB
nl_NL
pl_PL